Хүндүлүг тыва чонувус!
Онзагай байырлалывыс — төрээн тыва дылывыс хүнү-биле!

Чоннуң дылы – ооң өнчүзү болгаш байлаа болур. Тыва дылывыстың эрткен төөгүзү байлак, катаптаттынмас чараш аялгалыг, бир тускайлаң, онзагай дылдарның бирээзи. Чечен-мерген тоолчуларывыстың, улустуң аас чогаалының эдилекчилеривистиң ачызында төрээн дылывыс бөгүнгү салгалдарывыска дамчып келген.

Тыва дыл хүнү-биле силер бүгүдеге база катап изиг байыр чедирбишаан тыва дылывыска хумагалыг хамаарылгаңарны хүнден хүнче күштелдирип, орууңар ак, чорууңар бүдүнгүр болзун деп йөрээр-дир бис! Каң кадыкты, хей-аътты, чаагай чолду күзеп тур бис!