Хундулуг чангыс чер чурттугларым!
Тыва Республиканын Хой ниити палатазынын болгаш хууда омунээмнин мурнундан тыва чоннумга тыва дыл хуну таварыштыр тыва дылывысты монге артары дээш, чонувус чоргаар чорзун дээш дараазында одуругларны соннедивис!

Тыва дылым

Алдын черге бодарангаш,
Аа сүдүн эммейн чыткаш,
Авам арнын көрбейн чыткаш,
Адап алган — тыва дылым!
Ава Тывам төрээн чуртка,
Ава дылым сен чок болза,
Агаарым чок, тыныжым чок,
Аккан ханым судалы чок!
Аяс хүннүң хүлүмзүрүү,
Алдынналган херели сен,
Айыраңнаан чечектерниң,
Аяны сен — тыва дылым!
Ачылыг бай чырык черниң,
Адап ханмас чурукчузу,
Алдындан-даа, мөңгүнден-даа,
Артык чараш үнелиг сен!
Любовь Иргит 06.10.2019ч. г. Кызыл

Хундуткел-биле, Тыва Республиканын
Хой ниити палатазыннын даргазы Ч-Д.Б. Ондар